Barion Pixel
Neprehliadnite našu novinku - už aj detské prikrývky sú k dispozícii v príjemnej béžovej farbe.

Odborné štúdie

Publikované štúdie na tému záťažových prikrývok.

Záťažové prikrývky si v posledných rokoch získali popularitu pre svoje potenciálne terapeutické výhody, najmä v oblasti spánku a zmierňovaní úzkosti. Oblasť ich používania sa stále vyvíja a preto môžeme očakávať, že aj nové medicínske štúdie budú prichádzať. V tejto sekcií sú niektoré zistenia z lekárskych štúdií a výskumu o potenciálnych výhodách používania zaťažených prikrývok v rôznych situáciách a podmienkach.

Vplyv záťažových prikrývok na zvýšenú hladinu melatoninu v slinách mladých, zdravých dospelých ludí.


Názov štúdie: Vplyv záťažových prikrývok na zvýšenú hladinu melatoninu v slinách mladých, zdravých dospelých ludí.
Autori: Elisa M. S. Meth, Luiz Eduardo Mateus Brand, Lieve T. van Egmond, Pei Xue, Anastasia Grip, Jiafei Wu, Ayaat Adan, Filip Andersson, André P. Pacheco, Kerstin Uvnäs-Moberg, Jonathan Cedernaes, Christian Benedict
2022, Švédsko, Journal of Sleep Research – Wiley Online Library


Sumár:
Záťažové prikrývky sa ukázali ako potenciálne vhodný nefarmakologický zásah pri
zmierňovaní stavov, ako sú nespavosť a úzkosť. Napriek nedostatku experimentálnych dôkazov sa tieto údajné účinky často pripisujú zníženej aktivite
endogénnych stresových systémov a zvýšenému uvoľňovaniu hormónov ako napr.
oxytocín a melatonín.
Preto je cieľom súčasnej kontrolovanej laboratórnej štúdie (26 mladých a zdravých účastníkov, z toho 15 mužov a 11 žien) zistiť, či používanie záťažovej prikrývky v predspánkovej fáze (hmotnosť prikrývky ~12 % telesnej hmotnosti) viedlo k vyšším koncentráciám melatonínu a oxytocínu v slinách v porovnaní s používaním ľahkej prikrývky (hmotnosť prikrývky ~2,4 % telesnej hmotnosti).
Preskúmali sme aj možné rozdiely v slinných koncentráciách stresového hormónu kortizolu, aktivite slinnej alfa-amylázy (ako orientačná metrika aktivity sympatického nervového systému), subjektívnej ospalosti a dĺžke spánku v kontrolovaných skupinách.
Pri použití záťažovej prikrývky bolo hodinové zvýšenie slinného melatonínu od základnej hodnoty (t. j. 22:00) do zhasnutia svetiel (t.j. 23:00) asi o 32 % vyššie (p = 0,011). V ďalších kritériách, ako subjektívna ospalosť a celkové trvanie spánku neboli zistené až také významné rozdiely vo výsledkoch. Naša štúdia je prvá, ktorá naznačuje, že použitie záťažovej prikrývky môže viesť k výraznejšiemu uvoľňovaniu melatonínu pred spaním.
Budúce štúdie by mali preskúmať, či je stimulačný účinok na sekréciu melatonínu
pozorovaný kontinuálne v nočnej fáze pri častom používaní záťažovej prikrývky počas niekoľkých týždňov až mesiacov. Zostáva určiť, či pozorované zvýšenie melatonínu môže byť terapeuticky relevantné pre vyššie opísané účinky záťažovej prikrývky na nespavosť a úzkosť.Link: A weighted blanket increases pre-sleep salivary concentrations of melatonin in young, healthy adults

Vplyv záťažových prikrývok na deti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD)


Názov štúdie:
SPÁNOK: Intervencia použitím záťažovej prikrývky pre deti s hyperaktivou a s poruchou pozornosti (ADHD) a problémami so spánkom: študijný protokol pre randomizovaný kontrolný pokus.


Autori: Larsson I, Aili K, Nygren JM, a kol.
2022, Švédsko, BMJ Open

Sumár:

Úvod a ciele
Deti s pozornosťou deficit hyperaktivity (ADHD) majú zvýšené riziko problémov so spánkom. Jednou z možností nefarmakologických intervencií pri týchto problémoch v tejto skupine detí sú záťažové prikrývky. Avšak účinnosť záťažovej prikrývky je nedostatočne preskúmaná. Cieľom tejto štúdie je preskúmať účinnosť záťažových prikrývok z hľadiska spánku, výstupy súvisiace so zdravím detí, efektivitu nákladov ako preskúmať skúsenosti detí a rodičov so spánkovou intervenciou s použitím záťažovej prikrývky.

Metódy a analýza
Táto štúdia je randomizovaný placebo-kontrolovaný krížový pokus porovnávajúci účinok textilnej záťažovej prikrývky (aktívna skupina) s textilnými prikrývkami bez hmotnosť pridanej hmotnosti (kontrolná skupina). Do štúdie boli zahrnuté deti vo veku 6-13 rokov, s nedávno diagnostikovanou nekomplikovanou ADHD s overenými spánkovými problémami . Obdobie štúdie je 4 týždne pre každý stav a potom 8 týždňov následných pozorovaní . Celkovo bolo  do štúdie zahrnutých 100 detí s diagnostikovaným ADHD a problémami so spánkom. Primárnym výstupom sú spánok a náklady na roky života so zvýšenou kvalitou. Sekundárne výstupy súvisia s zdravím podmienenou kvalitou života, symptómy ADHD, psychické utrpenie a úzkosť. Skúmanie skúseností s intervenciou je vykonávané rozhovormi s podskupinou zúčastnených detí a rodičov.

Etika a šírenie
Etické schválenie pokusu bolo získané zo švédskeho Swedish Ethical Review Authority (číslo 2019–-2158) a zodpovedá princípom obsiahnutým v Helsinskej deklarácii (WMA,2013). Výsledky budú prezentované ako prezentácie v rámci partnerského hodnotenia konferencie, v článkoch, v odborných recenziách v odbornej tlači a na stretnutiach s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.


Link: SLEEP: intervention with weighted blankets for children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and sleep problems: study protocol for a randomised control trial | BMJ Open

Vplyv používania záťažových prikrývok na onkologických pacientov počas chemoterapeutickej liečby


Názov štúdie: Záťažové prikrývky: Zníženie úzkosti u dospelých pacientov liečených chemoterapiou
Autori:Jaime Vinson, BSN, RN, HN-BC, RYT®, Jan Powers, PhD, RN, CCNS, CCRN, NE-BC, FCCM, Kelly Mosesso, MA
2020, USA, CLINICAL JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING


Sumár:
Záťažové prikrývky sa používajú ako nástroj hlbokého dotykového tlaku (DTP) s cieľom zmierniť úzkosť u mnohých populácií pacientov. Pacienti s rakovinou môžu pociťovať úzkosť pri diagnostike a liečbe, ako sú chemoterapické infúzie. Výskum účinnosti záťažových prikrývok ako nástroja DTP na zmiernenie úzkosti u pacientov, ktorí dostávajú chemoterapiu, je obmedzený.

CIELE:
Táto štúdia hodnotila účinnosť terapeutického váženého stupňa medicínskej kvality prikrývky na úzkosť u pacientov, ktorí dostávajú svoje prvé a druhé infúzie chemoterapie v ambulantnom infúznom centre.

METÓDY:
Randomizovaná kontrolovaná štúdia s a crossover design bol vykonaný s novými pacientmi v ambulantnom infúznom centre chemoterapie. Pacienti boli randomizovaní do jednej z dvoch skupín štúdie (vzhľadom použitie záťažovúej prikrývky počas ich prvej infúzie alebo použitie záťažovej prikrývky počas ich druhej infúzie). Úzkosť sa merala pomocou inventára úzkosti a vizuálnej analógovej stupnice.

ZISTENIA:
U pacientov dostávajúcich chemoterapiu sa pri použití záťažovej prikrývky znížila úzkosť. Na základe výsledkov,  terapeutickú záťažovú prikrývku lekárskej kvality možno bezpečne použiť na zníženie úzkosti u pacientov rôznej hmotnosti a vizuálna analógová váha môže byť spoľahlivým indikátorom úzkosti pacientov.

Link: Weighted Blankets: Anxiety Reduction in Adult Patients Receiving Chemotherapy | ONS

Vplyv používania záťažových prikrývok na spánok detí a dospelých s poruchou autistického spektra.


Názov štúdie:
Účinnosť záťažových prikrývok na spánok a každodenné činnosti – Retrospektívna následná štúdia detí a dospelých s poruchou pozornosti, hyperaktivitou a/alebo poruchou autistického spektra


Autori:
Vedrana Bolic Baric, Sofie Skuthälla, Malin Pettersson, Per A. Gustafsson, Anette Kjellberga
2020, Švédsko, SCANDINAVIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY

Sumár:

Východiská:
Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a porucha autistického spektra (ASD) sú často sprevádzané problémami so spánkom, ktoré ovplyvňujú sociálne, emocionálne a kognitívne fungovanie v každodenných činnostiach.

Cieľ:
Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, či má použitie záťažovej prikrývky pozitívny vplyv na spánok a každodenné aktivity u jedincov s ADHD a/alebo ASD.

Materiál a metódy:
Štúdia zahŕňala 85 jedincov s diagnózou ADHD a/alebo ASD, 48 detí vo veku 17 rokov (57 %) a 37 dospelých vo veku 18 rokov (44 %), ktorým bola predpísaná záťažová prikrývka. Účastníci odpovedali prostredníctvom telefonického rozhovoru.

Výsledky:
Zistenia ukázali, že záťažová prikrývka zlepšila schopnosti súvisiace so schopnosťou spať, spať celú noc a relaxovať počas dňa. Použitie záťažovej prikrývky zlepšuje ranný/večerný/denný režim vrátane prípravy/zaspávania a vstávania ráno.

Závery:
Záťažové prikrývky mali pozitívny vplyv na zaspávanie, spánok po celú noc a relax počas dňa a často ich používali deti aj dospelí s ADHD a/alebo ASD. Zistenia naznačujú, že záťažová prikrývka zlepšila rannú/večernú rutinu, avšak táto oblasť výskumu si vyžaduje ďalšie subjektívne aj objektívne skúmanie parametrov.Link: The effectiveness of weighted blankets on sleep and everyday activities – A retrospective follow-up study of children and adults with attention deficit hyperactivity disorder and/or autism spectrum disorder (tandfonline.com)

Vplyv používania záťažových prikrývok na potlačenie úzkosti v stomatológii


Názov štúdie: Fyziologické účinky hlbkovej tlakovej stimulácie na zmiernenie úzkostných stavov pri použití záťažových prikrývok
Autori:Hsin-Yung Chen, Hsiang Yang, Huang-Ju Chi, Hsin-Ming Chen,
2013, Taiwan, JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING 33


Sumár:
Aplikácia hlbkovej tlakovej stimulácie (DTP) bola navrhnutá tak, aby poskytovala pozitívne účinky na moduláciu úzkosti.

Empirické a teoretické dôkazy spojené s klinickými účinkami DTP sú však relatívne zriedkavé. Táto štúdia vedie kvantitatívnu analýzu hodnotenia správania a vykonáva fyziologické merania vrátane meraní elektrodermálnej aktivity a variability srdcovej frekvencie. Jej cieľom je pochopiť moduláciu autonómneho nervového systému (ANS) a orchestrácia sympatického (SNS) a parasympatického nervového systému (PsNS).

Výsledky naznačujú, že aktivácia PsNS hrá rozhodujúcu úlohu pri modulácii ANS.

Táto štúdia poskytuje fyziologické dôkazy na podporu pozitívnych klinických účinkov DTP na zníženie úzkosti v zubárskom prostredí.

Kľúčové slová: Hlbková tlaková stimulácia (DTP), úzkosť, variabilita srdcovej frekvencie (HRV), elektrodermálna aktivita (EDA)

Link: Physiological Effects of Deep Touch Pressure on Anxiety Alleviation: The Weighted Blanket Approach

Skúmanie bezpečnosti a terapeutických účinkov hlbokej tlakovej stimulácie pomocou záťažovej prikrývky


Názov štúdie:
Skúmanie bezpečnosti a terapeutických účinkov hlbokej tlakovej stimulácie pomocou záťažovej prikrývky
2008, USA, Occupational Therapy in Mental Health

Autori: Brian Mullen, BS, Tina Champagne, MEd, OTR/L, Sundar Krishnamurty, PhD, Debra Dickson, APRN, BC, Robert X. Gao, PhD

Sumár:
Tento dokument predstavuje výsledky súbežnej, vnorenej, zmiešanej prieskumnej štúdie o bezpečnosti a účinnosti použitia 30 lb záťažovej prikrývky so vzorkou 32 dospelých. Bezpečnosť sa skúma meraním krvného tlaku, pulzovej frekvencie a pulznej oxymetrie a účinnosť elektrodermálnou aktivitou (EDA), testom State Trait Anxiety Inventory-10 a výstupným prieskumom.


Výsledky ukazujú, že používanie 30 lb záťažovej prikrývky v ležiacej polohe je bezpečné, čo dokazujú metriky vitálnych funkcií.Získané údaje o účinnosti ukazujú, že 33 % preukázalo zníženie EDA pri použití záťažovej prikrývky, 63 % uviedlo nižšiu úzkosť po použití a 78% uprednostňovalo záťažovú prikrývku ako upokojujúcu modalitu.

Výsledky tejto štúdie sa použijú ako základ pre ďalší výskum terapeutického vplyvu zaťaženej prikrývky u dospelých počas akútneho hospitalizácie v nemocnici.

Link: Exploring the Safety and Therapeutic Effects of Deep Pressure Stimulation Using a Weighted Blanket: Occupational Therapy in Mental Health: Vol 24, No 1 (tandfonline.com)

Kúpiť prikrývku pre dospelého

Nidū funkčná záťažová prikrývka pre dospelých 140 x 200cm
Pre osoby 40kg+

od 239 €

Nidū funkčná záťažová prikrývka pre deti 140 x 100cm
Pre osoby do 40kg

od 169 €

Doprava zdarma, doručenie do 3 dní

Možnosť vrátenia aj použitého produktu do 30 dní

Ručne vyrobené na Slovensku

Istota správnej volby

30-dňová záruka VRÁTENIA PEŇAZÍ!

Najhorší scenar je, že si kúpite funkčnú záťažovú prikrývku Nidū a nezafunguje… však? Ponúkame riešenie: ak s účinkami Nidū nebudete spokojní, možete nám ju do 30 dní vrátiť. Áno, používanú. Okamžite vám vrátime 100% peňazi. Prečo? Pretože chceme, aby vám Nidū naozaj pomáhala. Nie je dobré pre nás, ani pre vás, aby ste boli nútení platiť za niečo, čo vám neprináša žiaden prospech.

Často kladené otázky

Výber správnej hmotnosti funkčnej záťažovej prikrývky Nidū je kľúčový. So správnou hmotnosťou dokáže Nidū skutočne riešiť probémy, kvôli ktorým sa pre ňu rozhodujete. Telo sa pod ňou bude cítiť dobre a môžete dlhodobo využívať všetky jej benefity. Správna hmotnosť závisí od viacerých faktorov. Pozor, všobecné pravidlo typu 10% hmotnosti človeka neplatí! Poradca výberom je kratučký dotazník, ktorý sme pripravili s poprednými odborníkmi v obore hĺbkovej tlakovej stimulácie. Vyplnenie Poradcu výberom vám zaberie ani nie 2 minúty. Na základe vašich odpovedí zístíme, aká hmotnosť záťažovej prikrývky je pre vaše dieťa či človeka s poruchou senzorického vnímania vhodná.

Každý má svoj vlastný príbeh, ale s pokojným svedomím povieme, že prikrývky pôsobia blahodárne na kohokoľvek. Nidū prikrývka upokojí telo v strese, potláča stavy úzkosti, pomáha s kvalitnejším spánkom, čo prispieva celkovo k životnej energii. Prikrývka má dokonca vplyv na regeneráciu svalov po športe alebo vyššej fyzickej záťaži. Občas je potrebné dopriať si viac času na návyk. Je to predsalen nejaká váha, ktorá pôsobí na telo a spočiatku to môže byť skľučujúci pocit. Postupne však budete môcť zvyšovať čas a účinky budú zjavné. Pokojne sa s nami poraďte, ako zvoliť vhodnú váhu prikrývky a využiť tak jej celý potenciál.

Máme dva druhy prikrývok – pre deti a pre dospelých. Prikrývky sa snažíme čo najviac napasovať na vaše potreby. Preto detičky od 3 rokov a 15kíl by mali mať na sebe prikrývku, ktorá váži 2,5kg až 3kg. Ak má dieťa viac ako 40 kíl alebo ide o staršie dieťa až dospelého, tiež prispôsobujeme váhu prikrývky hmotnosti človeka a prikrývka môže vážiť od 4 – 9kg. Pri každom nákupe prosím, vyplňte Sprievodcu výberom hmotnosti . Správna hmotnosť prikrývky je kľúčová. Ak by ste mali napriek tomu pochybnosti, napíšte nám. Výber vhodnej váhy nezáleží len od vašej hmostnosti, ale aj od vašej preferencie a psychickej a fyzickej kondície.

Prikrývka obsahuje 6 vrstiev – 100% bavlnu, rúno, antialergickú netkanú textíliu, sklenené mikroguličky, hypoalergénnu netkanú textíliu z druhej strany a jemný plyš. Každá vrstva má svoj zmysel a celá prikrývka bola dizajnovaná na niekoľkokrát, aby sme zabezpečili správne účinky Nidū. Jedinečnosť Nidū spočíva aj v tom, že guličky sú antialergické, nehlučné, rovnomerne rozložené v komôrkach, takže sa vám nebudú presúvať po prikývke. Presnejšie rozloženie materiálov si môžete pozrieť v článku Prečo Nidū.

Nidū je fuknčná záťažová prikrývka. Prečo fuknčná? Pretože pracuje efektívne a aktívne. Efektívne v tom, že jej váha je rovnomerne rozmiestnená po celej prikrývke. Rovnomernosť zabezpečujú hypoalergénne sklenené guličky ručne umiestňované do komôrok tak, aby sa nemohlo stať, že sa váha prikrývky preklopí na jednu stranu. Dokonca ani po stovkách praní. Aktívne v tom, že na celé telo – svaly, kosti a šľachy pôsobí veľké množstvo rovnomenrých záťaží a tento tlak stimuluje nervovú sústavu človeka, na čo mozog reaguje zvýšenou tvorbou neurotransmiterov.

Pri vývoji Nidū sme mysleli na to, že sa s prikrývkou nebude zaobchádzať v rukavičkách, práve naopak. Nidū je dizajnovaná tak, aby bola maximálne odolná voči externým vplyvom, fyzickej sile, nárazom či každodennému zaobchádzaniu. Je šitá pevne jadrovou niťou, materiály sú vysoko kvalitné,nestrácajúce farbu ani po stovkách praní. Ak by však aj tak nastal prípad poškodenia, prosím kontaktujte nás na info@nidu.shop. Najlepšie je nafotiť poškodené miesto a opísať, ako k nemu prišlo. Obratom vás budeme kontaktovať a dohodneme si ďalší postup.

Áno. Vieme, že pranie prikrývok a posteľnej bielizne je niekedy nevyhnutné aj niekoľkokrát do týždňa. Preto sme Nidū testovali až na 2000 praní. Prikrývky je možné prať na 40 °C. Neprekročte váhový limit vašej práčky. V prípade detskej prikrývky odporúčame žmýkanie do 400 otáčok a prikrývky od 5 kg + žmýkajte pri maximálne 500 otáčkach. Prikrývky nežehlite. Pre všetky informácie sa riaďte informáciami na štítku výrobku alebo si prečítajte náš článok o staroslitovsti a praní funkčných záťažových prikrývok.

Neodporúčame to, ale je to na vás. Navrhli sme Nidū s „chladnou a teplou“ stranou, ktorú by ste tým pádom nevyužili naplno. Zároveň materiály boli dôkladne vyberané tak, aby upokojovali aj na dotyk cez tzv. hipoterapiu a farebné kombinácie Nidū prikrývok sú zase cielene vyberané za účelom terapie farbou. Pranie Nidū je veľmi jednoduché, možné aj vo vašej práčke doma na 40 stupňoch. Preto by sme zvážili obliečku a radšej využili plný potenciál prikrývky.