Záťažová prikrývka a jej využitie prostredníctvom konceptov bazálnej a multisenzorickej stimulácie v praxi.

Bazálna a multisenzorická stimulácia sú koncepty podpory jedincov, u ktorých sú výmenné a regulačné kompetencie značne znížené alebo trvalo obmedzené. Základnou požiadavkou konceptu bazálnej stimulácie je celistvosť. To znamená, že jednotlivé oblasti na seba vzájomne pôsobia a spolu tvoria jednotný celok. Ide o nasledujúce oblasti: vnímanie, myslenie, pocity, pohyb, komunikácia, telesné a sociálne skúsenosti.

V rámci bazálnej stimulácie možno vyčleniť ponuky podnetov v dvoch rovinách. Prvú rovinu tvoria základné podnety (somatické, vestibulárne a vibračné). Druhá rovina je rozširujúca stimulácia, zahŕňa podnety: taktilno-haptické, chuťové, čuchové, sluchové a zrakové. Somatické podnety pôsobia na kožu a svaly dieťaťa. Stimulácia sa deje prostredníctvom, dotyku, tlaku, pohybu a vnímaním teploty. Základným prostriedkom je dotyk, ktorým sa snažíme sprostredkovať pozitívnu telesnú skúsenosť. Na zintenzívnenie možno využiť rôzne materiály a pomôcky, ako napríklad záťažovú prikrývku. Somatické podnety ďalej napomáhajú k uvedomovaniu vlastného tela a vytváraniu telesnej schémy, ktorá je u detí s ťažkým a hlbokým postihnutím nediferencovaná.

Významné uplatnenie má aj v starostlivosti o:

  • deti a dospelých v oblasti zmyslového vnímania,
  • deti a dospelých s ťažkými zmenami v oblasti hybnosti a komunikácie,
  • žiakov a deti so zdravotným znevýhodnením – špeciálnymi vzdelávacími potrebami (s poruchou autistického spektra, poruchami pozornosti (ADHD, ADD), poruchou senzorickej integrácie, DMO, Tourettovým syndrómom, epilepsiou, bipolárnou
    poruchou, schizofréniou, fetálnym alkoholovým syndrómom, Downovým syndrómom).
  • dlhodobo pripútaných na lôžku (s chronickou bolesťou, traumatickým poškodením mozgu či úzkostnými poruchami),
  • nekľudných a dezorientovaných ľudí,
  • seniorov s demenciou.

Ako z vyššie uvedeného vyplýva – záťažové prikrývky sú dôležitými pomôckami pri bazálnej stimulácii, terapii senzorickej integrácie a ďalších terapeutických prístupoch na stimuláciu proprioceptívneho systému. Veľký význam majú aj u intaktnej populácie detí s následnými pretrvávajúcimi prejavmi deprivácie traumatického, či predčasného pôrodu, u ktorých simulujú pocit bezpečia vnútromaternicového prostredia. Účinok záťažovej prikrývky spočíva v tom, že pôsobí miernym a rovnomerným tlakom na svaly, kĺby, šľachy a kosti, čím stimuluje receptory CNS, ktoré reagujú na tento hĺbkový tlak zvýšenou tvorbou neurotransmiterov, najmä serotonínu a dopamínu.

Vypracovala: Mgr. Blanka Bozdošová
špeciálny pedagóg/etopéd
Spojená škola internátna M. R. Štefánika, Vranov n/Topľou